Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh sơn mài vẽ tay.
Bộ tranh sơn mài bình hoa mộc lan ghép 5 miếng thành một bức.
Tranh bộ ghép bình hoa mộc lan.
Tranh ghép bộ bình hoa mộc lan.
Bình hoa tranh ghép bộ.