Tranh ảnh các danh nhân Việt Nam -Thế giới

Danh mục các danh nhân Việt Nam – Thế Giới
Các mac -Lenin – Chủ tịch Hồ Chí Minh – Đại Tướng Võ Nguyên Giáp – Phạm Văn Đồng – Trường Chinh -Tôn Đức Thắng

KT:60*80cm cm

550000