Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh sơn mài vẽ tay 100%.
Bộ tranh sơn mài khuôn mặt đức phật ghép 3 miếng thành một bức.
Tranh bộ ghép khuôn mặt đức phật
Tranh ghép bộ khuôn mặt phật
Khuôn mặt phật tranh ghép bộ.