Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh sơn mài vẽ tay.
Bộ tranh sơn mài bình hoa loa kèn ghép 5 miếng thành một bức.
Tranh bộ ghép bình hoa loa kèn