Thông tin chi tiết

Tranh sơn mài miền quê sông nước, Đồng quê nam bộ tranh sơn mài.

Sản phẩm tranh được làm thủ cồng 100%.