Thông tin chi tiết

Sản phẩm còn hàng tại Hà Nội-Bắc Ninh
Tranh sơn mài miền quê sông nước, Đồng quê nam bộ tranh sơn mài.

Sản phẩm tranh được làm thủ cồng 100%.