Thông tin chi tiết

Tranh thư pháp ghép gỗ tự nhiên chữ Phát.

Buôn bán phát tài thông bốn bể

Làm ăn thịnh vượng nối ba sông